برچسب: ترئونین
ال ترئونین
ترئونین | ترئونین در جیره طیور | ترئونین در تغذیه طیور
ترئونین چیست؟ ال ترئونین از خانواده آمینواسیدهای ضروری با پیوند قطبی می باشد(به اسیدهای آمینه‌ای ضروری گفته می شود که بطور طبیعی در بدن ساخته نمی شوند یا مقدار آن به قدری نیست که برطرف کننده نیاز بدن باشد؛ لذا باید این آمینواسیدها از طریق جیره به خوراک حیوانات اضافه گردد. در غیر این‌ صورت [...]
نوشته شده در تاریخ : ژانویه 6, 2024