افزودنی های خوراک آبزیان

محصولات

fish

ویتامین B6

ویتامین D3

ویتامین B5

ویتامین E

ویتامین B3

ویتامین B12

ویتامین H2

ویتامین A

ویتامین B2

ویتامین K3

ویتامین B1

97% Cویتامین

35% Cویتامین

بتائین هیدروکلراید

کولین کلراید

اینوزیتول

ال- ترئونین

دی ال- متیونین

ال- لیزین

ال- تریپتوفان

ال- لیزین سولفات

مونوکلسیم فسفات

دی کلسیم فسفات

فیتاز 10000

پرمنگنات